Hem

Vad har ni störst nytta av?

Utbildningarna från Effektiv Nu handlar om att ta kontroll över sin tid, verktygen och informationsmängden samt att lära sig att skapa en hållbar struktur. Allt detta lär vi ut och tränar på i workshop-format och helt utifrån deltagarens utmaningar och behov. Utbildningen handlar också om att få ut så mycket som möjligt från individens planering och att skapa större resultat genom att lära deltagaren att prioritera rätt.

VÅRT MÅL

Kursledarna från Effektiv Nu ser till att deltagarna får insikt och inspiration till förbättring, men också verktygen att hantera HUR (inte bara varför) man som medarbetare eller chef ska genomföra förändringarna. Som deltagare har man sedan all möjlighet att få fortsatt stöd i sin utveckling.

Alla som deltagit i våra utbildningar är välkomna att kontakta oss för vidare coachning eller för att få svar på någon aktuell fråga eller utmaning.

Coacher och ”bollplank”

Vi kommer under utbildningarna att utmana deltagarna/era medarbetare/dig för att ni ska utvecklas vidare – och självklart är vi alltid behjälpliga med att "pusha" ER i rätt riktning.

Våra tjänster:

Personlig Effektivitet

Aktivitetsbaserad Arbetsplats

Aktivitetsbaserade arbetsplatser är flexibla kontor där individen inte har en fast arbetsplats. Istället väljer individen utifrån sina aktiviteter var man ska arbeta – till exempel i små tysta rum för enskilt arbete, mötes- och projektrum i varierande storlekar, soffgrupper, ståbord o.s.v. Att gå från exempelvis ett kontorslandskap till att arbeta i ABW-miljö kräver vissa förändringar i arbetssätt för att man ska uppnå de effektivitetsvinster som möjliggörs med denna kontorsmiljö. Erfarenhet från företag som infört ABW-kontor visar att de flesta individer behöver konkret utbildning i beteende och hur man ska tänka för att fungera effektivt i en ABW-miljö. De fall där detta skett har man avsevärt nöjdare och mer produktiva medarbetare.

Tidsåtgång:

Minst 2 timmars seminarium – max 1,5 dags utbildning.

Målgrupp:

Alla som ska arbeta på aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Effektiva Möten

I den här utbildningen lär du dig genom konkreta övningar hur du minskar antalet möten, hur du kan frigöra tid beroende på när och var du lägger dina möten samt hur du strukturerar och följer upp möten du själv leder för maximal produktivitet. Innehållet är handfast och du får öva tillsammans med övriga deltagare.

Du går från kursen med kalendern rensad från onödiga möten och med kunskap om hur du ska hålla mötesmängden så balanserad och effektiv som möjligt. Vidare har du med dig en struktur för hur du leder och följer upp de möten du själv ansvarar för.

Tidsåtgång:

halv- eller heldag 4-8 timmar

Målgrupp:

Alla som deltar på möten

Exempel på innehåll:

• Riktlinjer kring mötesstrukturen
• Planering
• Olika mötesformer (för- och nackdelar)
• Syfte, mål och agenda med mötet
• Leda möten (olika roller i möten)
• Tekniken som hävstång i möten
• Prioritering - När behöver man ha ett möte?
• Hur kan jag bidra till att det blir ett bra möte?
• Konkreta verktyg för planering, förberedelse, genomförande och efterarbete av möten
• Praktiskt arbete (övningar)

Interna Trafikregler

Genom att skapa effektiva riktlinjer eller sk. interna trafikregler för mejl, telefon, möten, kontorslandskap, post och hemarbete minskar störningsmoment för medarbetarna och många källor till konflikt och negativ stress tas bort. Det frigör oavbruten arbetstid för hela organisationen och minskar mängden konflikter och osäkerhet som tar energi och fokus från arbetet.

Under en dags workshoparbete hjälper vi er att ta fram riktlinjer inom de områden som är mest relevanta för er organisation samt att utarbeta en plan för hur dessa ska implementeras. Workshopen föregås av en förstudie för kartläggning av fokusområden. Eftermätning görs efter genomförda riktlinjer. 

Tidsåtgång:

Heldag

Målgrupp:

Ledningsgrupper alt. utvald grupp

Exempel på innehåll:

• Riktlinjer för Effektiva och produktiva möten
• Riktlinjer för mail
• Riktlinjer för Skype/Lync
• Riktlinjer för telefon
• Riktlinjer för internkommunikation och förhållningssätt på kontoret
• Dokumentation och implementationsplan

Coachning

Vi erbjuder "One2One"-coachning inom ökad effektivitet, effektiva möten, effektivt ledarskap, ABW och hur man på ett effektivt sätt kan skapa riktlinjer för sin avdelning/organisation. Har du köpt utbildningen i personlig Effektivitet på 2 heldagar av oss ingår detta kostnadsfritt.

Tidsåtgång:

Överenskommes utifrån individens behov

Målgrupp:

Alla

Effektivt Arbete i ABW-miljö

Aktivitetsbaserade arbetsplatser betyder flexibla kontor där individen inte har en fast arbetsplats. Individen väljer själv utifrån sina aktiviteter var hen skall arbeta, till exempel små tysta rum för enskilt arbete, mötes- och projektrum i varierande storlekar, soffgrupper, ståbord m.m. Att gå från ett kontorslandskap till att arbeta i ABW-miljö kräver vissa förändringar i arbetssättet för att man också ska plocka hem de effektivitetsvinster som finns med denna kontorsmiljö.

Erfarenhet från företag som genomfört ABW-kontor visar att de flesta individer behöver konkret utbildning i beteende, förhållningssätt och hur man ska tänka för att fungera effektivt i ABW miljön. I de fall där detta har skett har man mycket nöjdare och mer produktiva medarbetare.

Effektiv-Nu erbjuder ett skräddarsytt program i ABW. Detta genomförs med en heldags workshop samt en halvdags uppföljning(ar). Syftet är att direkt uppnå ett konkret resultat genom att träna deltagarna i effektiv arbetsteknik.

Tidsåtgång:

Minimum två timmars seminarium och max 1,5 dags utbildning

Målgrupp:

Alla som skall arbeta på aktivitetsbaserade arbetsplatser

Exempel på innehåll:
• Proaktiv och hållbar informationshantering
• ABW-kontorets möjligheter
• Skapa hållbar struktur (bli digitala och pappersfria)
• Effektiv prioritering i arbetsvardagen
• Planering på kort och lång sikt
• Minimera avbrott och frigöra tid
• Effektiva möten
• Effektiv e-posthantering
• Skapa kontroll och behålla det
• Tekniken som hävstång i arbetet
• Effektivt självledarskap (handlingskraft)
• Identifiera målet – uppnå det

Effektiv Mobilhantering för Iphone

Effektiv Nu erbjuder en skräddarsydd utbildning i Effektiv mobilhantering. Detta genomförs under en halvdag. Syftet är att direkt uppnå ett konkret resultat genom att träna deltagarna i effektiv arbetsteknik.

Tidsåtgång:

1 halvdag (4h)

Målgrupp:

Alla som har Iphone

Exempel på innehåll:
• Skapa en hållbar struktur i de mobila verktygen
• Förenkla användandet av mobilen
• Skräddarsy mobilen efter deltagarens behov
• Minimera avbrott från dina mobila enheter och därmed frigöra tid
• Synergier mellan mobila enheter och dator
• Kalendern som planeringsverktyg
• Tangentbordets funktioner, lägga till tangentbordsspråk, diktera mm.
• Effektiv e-posthantering
• Fördjupning av kontakter och affärskontakter
• SIRI
• Effektiv sökning
Fördjupad kunskap i appar såsom
• Office Lens
• OneNote
• Week Cal
• TaskTask

Seminarier

De senaste 30 åren har vi gått från ett industrisamhälle till ett globalt informationssamhälle med allt högre krav på personligt ansvar, leverans och tillgänglighet och allt större fokus på teknik som hjälpmedel i vår tillvaro. Det går inte längre att göra allt som finns att göra och arbetstiden minskas av ständiga avbrott och möten. Konsekvensen blir att många tar med sig arbetet hem efter arbetsdagens slut – för att hinna arbeta klart.

Vi erbjuder korta seminarier för större grupper för att kunna ge deltagarna insikt och inspiration i ämnet och kick-starta en förändringsprocess. Förutom det så håller vi skräddarsydda inspirationsföreläsningar inom ABW och Effektivt Ledarskap.

Tidsåtgång:

1-3 timmar utifrån behov och önskemål

Målgrupp:

Alla företag och organisationer

Effektivt Ledarskap

Skräddarsydda utbildningar för Ledningsgrupper, Chefer och Mellanchefer. Våra ledarskapsutbildningar utgår ifrån en metod som Effektiv Nu har utarbetat. Vi utbildar ledare och ledningsgrupper i metoden som ett verktyg att lyckas i sitt ledarskap. Metoden är applicerbar på olika utmaningar i organisationen.

Våra utbildare har egna faktiska erfarenheter av ledarskap och har arbetat som chefer/ledare. Fördelen med detta är att vi kan ge exempel från chefens/ledarens verklighet och att vi har förståelse för de utmaningar som ledare ställs inför.

Tidsåtgång:

Se nedan

Målgrupp:

Ledare, chefer och ledningsgrupper

Utbildningarna finns i tre format:
1 halvdag (4h) - Inspirationsföreläsning om metoden och hur den fungerar.
2 heldagar (8h+8h) - Vi utbildar er (ledningsgrupp/chefer/ledare/mellanchefer) i metoden och ger er konkreta verktyg hur ni kan använda och arbeta vidare med den inom organisationen. Vi arbetar med övningar i workshopformat med fiktiva och/eller verkliga case där vi utgår från era utmaningar och behov. Skräddarsydd utbildning - Vi hjälper er med hela processen (från analys och målsättning till utvärdering) och följer er i ert arbete med metoden. Beroende på omfattningen av uppdraget sätter vi tillsammans en tidsplan.
Exempel på innehåll:
• Prioritering & värdering
• Hur prioriterar och värderar jag olika utmaningar?
• Vad är viktigast? Varför gör vi ofta misstaget att prioritera efter tid och inte efter viktighetsgrad?
• Vilka ytterligare faktorer bör jag ta hänsyn till när jag prioriterar och värderar?
• Vad skall jag lägga min tid på för att få ett så gott resultat som möjligt?
Målsättning och planering
• Vi ger dig en effektiv och hållbar metod i 4 steg.
• Utifrån din prioritering och värdering, vilka förbättringsåtgärder ska du fokusera på?
• Mätbarhet - vad är det? Hur kan du mäta utfallet av de mål och/eller förbättringsåtgärder som du har satt upp?
• Långsiktig planering.
Kommunikation
• Hur kommunicerar du med din omgivning för att uppnå samsyn?
• Hur får ni en gemensam syn på resultatet, dess bakomliggande faktorer samt förbättringsåtgärder?
• Hur involverar du medarbetare i arbetet med att skapa en bättre kommunikation?
Värdegrund
• Vad är vårt ethos och vår värdegrund?
• Kan vi ta avstamp i organisationens ethos/värdegrund?
• Vilka är organisationens bärande värdebegrepp och hur kopplar vi vår målsättning och vårt förändringsarbete till det?
• Hur skapar vi god arbetskultur/trivsel på arbetsplatsen?

Office 365

Skräddarsytt program i smartare arbetssätt i Office 365. Detta genomförs med en heldags teknisk workshop. Syftet är att direkt uppnå ett konkret resultat genom att träna deltagarna i effektiv arbetsteknik. Vi utgår ifrån era behov och tar tillsammans med er fram en Roadmap där vi kartlägger era behov i de delar som finns i Office 365-paketet. Utifrån den lägger vi tonvikten på något eller några av de delar som ni efterfrågar.

Tidsåtgång:

Skräddarsydd

Målgrupp:

Alla

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

KONTAKT

Tel: 072 310 16 33

Växel: 08- 506 362 83

Info[at]effektivnu.se

Post: Box 70396, 107 24 Stockholm

Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70
111 64 Stockholm

Uppgång D, City Office, World Trade Center